Warszawa - Niepodległości 69 | Bydgoszcz - ul. Czołgistów 4 | Olsztyn - Leśna 12 | Gdańsk - Hemara 17 | Lublin - Niecała 3/12
+ 48 514 084 888
Pon-Pt: 10:00 - 18:00

  § 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym bądź webinarium on-line prowadzonych przez osoby zatrudnione w firmie pod nazwą MedFood Group S.A. oraz z nimi współpracujące.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin z dnia 1.03.2017 r.
  • Szkoleniu – rozumie się płatną usługę szkolenia lub webinarium, która obejmuje pojedyncze zajęcia dydaktyczne prowadzące do uzyskania, uzupełnienia czy też udoskonalenia umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, udział w których może być zakupiony za pośrednictwem strony internetowej https://medfood.com.pl/. Usługa ta może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Szkolenia są organizowane przez Sprzedawcę w odpowiednim miejscu i czasie, a więc z oznaczeniem adresu i terminu w jakim się odbywają. Rodzaj Szkolenia i sposób w jaki można z niego skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed złożeniem zamówienia.
  • Webinarium – rozumie się szkolenie prowadzone drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatora w czasie rzeczywistym. Rodzaj Webinarium i sposób w jaki można z niego skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed złożeniem zamówienia.
  • Kliencie/Uczestniku – wskazuje się na pełnoletni podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi.
  • Sprzedawcy – rozumie się działalność gospodarczą jako firma MedFood Group S.A. z siedzibą w Warszawie (02-022 Warszawa), ul. Niemcewicza 5a/6, NIP: 8971800368.
  • Towarze – rozumie się produkt określony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej (Szkolenia), mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Część Towarów sprzedawana jest w formie Treści cyfrowych (Webinaria).
  • Treści cyfrowej – wskazuje się na dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  • Trwałym nośniku cyfrowym – wskazuje się na materiał lub narzędzie dające możliwość Klientowi lub Sprzedawcy przechowywania informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości.
  • Umowie sprzedaży – rozumie się umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Szczegółowy program procesu Szkoleń i Webinariów oraz harmonogram prowadzenia szkoleń jest dostępny na stronie internetowej: https://medfood.com.pl/
 4. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez MedFood, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności MedFood.
 5. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne

 

§ 2 Przedmiot zakupu

 1. Przedmiotem zakupu określa się bezpośrednio możliwość udziału w Szkoleniu stacjonarnym lub Webinarium oraz dostęp do wiedzy i materiałów tematycznych.
 2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej https://medfood.com.pl/ oraz na profilu https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/ należą wyłącznie do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. W celu złożenia zamówienia należy dopełnić wszelkich procedur opisanych w § 3 Rejestracja oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu skorzystania ze Webinarium organizowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Wymagane jest także posiadanie przez Klienta urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku (jak na przykład głośniki czy słuchawki), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku prowadzonego Webinarium.
 5. Celem odtworzenia Towaru zakupionego przez Klienta w formie Treści cyfrowej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 Mb/s i w wypadku pobierania Towaru, wystarczająca ilość miejsca na urządzeniu elektronicznym, by można było zapisać na nim plik będący Towarem. Do poprawnego odtwarzania Treści cyfrowych w postaci filmów, wymagana jest również wtyczka Adobe Flash w wersji 10.0 lub wyższej, włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript.
 6. Zakup uczestnictwa w Webinarium jest jednorazowy i obowiązuje jedynie w dniu jego organizacji i o określonej godzinie. Zakup uczestnictwa online nie jest równoznaczny z zakupem nagrania z danego Webinaru.
 7. Istnieje odpłatna możliwość uzyskania dostępu do każdego nagrania za pomocną dodatkowej transakcji zakupu.
 8. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, niezgodnym z dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług drogą elektroniczną może się wiązać z możliwością pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby trzecie, które są nieuprawnione. W związku z tym Klienci powinni stosować wszelkie zapobiegawcze środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 10. Dostęp do zakupionego nagrania z webinarium udzielany jest na okres 12 miesięcy.

 

§ 3 Rejestracja

 1. Nabór uczestników i kwalifikowanie do szkoleń będzie się odbywać w systemie ciągłym.
 2. W celu rejestracji na poszczególne Szkolenie, Webinarium lub Nagranie z Webinarium należy wejść w odpowiednią zakładkę na stronę internetową MedFood:
 1. Aby się zarejestrować korzystamy z bocznego panelu “Moje konto” klikając w „Zarządzaj kontem”. Rejestracji konta można także dokonać poprzez zrobienie zakupów na stronie internetowej MedFood i wypełnienie formularza przy finalizowaniu zamówienia.
 2. Podczas dokonywania zakupów należy poprawnie wypełnić wszystkie pola rejestracji oraz zaakceptować regulamin naszego sklepu.
 3. W trakcie Rejestracji Klient równoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca konkretnie informuje, że dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie do celów rekrutacji. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy z zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i skorzystanie z usług firmy MedFood. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 4. Po dokonaniu zamówienia pojawi się podsumowanie oraz szczegóły zamówienia wraz ze wszystkimi danymi potrzebnymi do zrobienia przelewu. Niezbędną częścią Rejestracji jest dokonanie płatności, szczegółowo opisanej w § 4 Płatności.
 5. Po dokonaniu przelewu na podane konto, na wysyłana zostaje wiadomość z potwierdzeniem zamówienia adres podany podczas rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości MedFood pozostaje do dyspozycji pod następującymi adresami: szkolenia@medfood.com.pl (Szkolenie) lub webinaria@medfood.com.pl (Webinaria) lub sklep@medfood.com.pl (Sklep).
 7. Udział w Szkoleniu stacjonarnym będzie następował po uprzedniej weryfikacji Uczestnika z listą Rejestracyjną w czasie i miejscu poszczególnego Szkolenia.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub webinarium konieczna jest pisemna informacja na adres szkolenia@medfood.com.pl (Szkolenie) lub webinaria@medfood.com.pl (Webinaria) najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem, tylko wtedy będziemy mogli dokonać zwrotu wpłaty. Jeżeli termin ten nie będzie zachowany niestety ze względów organizacyjnych nie będziemy mieli możliwości zwrotu należności.
 9. Rejestracja na Szkolenia zostaje zamknięta również na 7 dni przed organizacją poszczególnego Szkolenia, natomiast na Webinaria na 3 dni przed organizacją poszczególnego Webinarium.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn wyższych (niedyspozycja, uszczerbek na zdrowiu) bądź jeżeli nie zostanie zarejestrowana minimalna liczba uczestników. Każda z osób zarejestrowanych musimy być o tym fakcie pilnie poinformowana drogą mailową, najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem, a wpłata uiszczona z tego tytułu zwrócona na jego konto bankowe.

 

§ 4 Płatności

 1. Ceny zamieszczone przy danym Szkoleniu, Webinarium luba nagraniu z Webinarium na stronie internetowej https://medfood.com.pl/ oraz profilu https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/ stanowią ceny brutto, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Klient dokonuje płatności za zamówione Szkolenia lub Webinaria przelewem bankowym poprzez dokonanie wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy: MedFood Group S.A.,ul.Niemcewicza 5a/6, 02-022 Warszawa, BZ WBK: 54 1090 2590 0000 0001 3574 8488 bądź przelewem bankowym przekierowanym automatycznie przez Platformę Przelewy24. W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia ze sklepu internetowego MedFood.
 3. Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl.Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.plMożesz zrealizować płatność przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA jak i MASTER CARD. W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC.Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
 4. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. Termin ten wynosi 7 dni od daty zgłoszenia chęci uczestnictwa poprzez zakup Towaru na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. W wypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności w terminie, czyli niewywiązania się z umowy, o której mowa w §3 ust. 5 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pomocą poczty e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca powinien w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, ustosunkuje się do niej w formie pisemnej.
 3. Reklamacja może być także złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail szkolenia@medfood.com.pl (Szkolenia) lub webinaria@medfood.com.pl (Webinaria). W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia strat na rzecz Klient.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona w postaci wydrukowania, zapisania na nośniku cyfrowym lub pobrania.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
 6. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

Zapisz się do newslettera