Warszawa - Niepodległości 69 | Bydgoszcz - Konopnickiej 22B | Olsztyn - Leśna 12 | Gdańsk - Hemara 17 | Lublin - Niecała 3/12
+ 48 514 084 888
Pon-Pt: 10:00 - 18:00
22 Lip 2019

#KONKURS Catering dietetyczny MedFood: Dbasz o zdrowie i chcesz dobrze jeść? Weź udział w konkursie.

💥Wkrótce stworzymy specjalnie dla Ciebie catering dietetyczny MedFood oparty o wiedzę, know-how i doświadczenie naszych ekspertów!

Chcemy się jednak najpierw dowiedzieć, co jest dla Ciebie najważniejsze: czy redukcja wagi? Czy też dieta w wybranych jednostkach chorobowych?

Kliknij w LINK, z obrazka wybierz “Wypełnij wniosek”, wypełnij formularz i napisz nam, jak powinna wyglądać TWOJA IDEALNA dieta pudełkowa – jakie składniki, ile dań, jaka forma?

W poście na Fanpage na facebook kliknij na “Wyślij wniosek”, a niewykluczone, że dzięki wyczerpującej odpowiedzi wygrasz jedną z poniższych nagród:
🥇15 dni diety pudełkowej MedFood Catering oraz konsultacja dietetyczna Poradni MedFood dla zwycięzcy Konkursu;
🥈7 dni diety pudełkowej od MedFood Catering oraz konsultacja dietetyczna Poradni MedFood dla Uczestnika, który zajął 2 miejsce w Konkursie;
🥉3 dni diety pudełkowej od MedFood Catering oraz konsultacje dietetyczne Poradni MedFood dla 2 wyróżnionych Uczestników.

Dodatkowo trafisz na listę osób oczekujących na start Cateringu MedFood – nowej jakości na rynku diet pudełkowych!

Konkurs trwa od dnia 22 lipca 2019 godz. 12:00 do 5 sierpnia 2019 godz. 23:59.

Regulamin konkursu

 

22 Lip 2019

Konkurs na Facebook – regulamin MedFood Catering

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK
Z DNIA 22.07.2019 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na portalu społecznościowym www.facebook.com („Facebook”) zamieszczonego na profilu MedFood https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/ (zwanego dalej “Konkursem”), jest MedFood Group S.A., z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem Nagród jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin („Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”) w Konkursie są:
• 15 dni diety pudełkowej MedFood Catering oraz konsultacja dietetyczna Poradni MedFood dla zwycięzcy Konkursu;
• 7 dni diety pudełkowej od MedFood Catering oraz konsultacja dietetyczna Poradni MedFood dla Uczestnika, który zajął 2 miejsce w Konkursie;
• 3 dni diety pudełkowej od MedFood Catering oraz konsultacje dietetyczne Poradni MedFood dla 2 wyróżnionych Uczestników.
3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu MedFood Group S.A oraz na stronie www.medfood.com.pl.

4. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/

2. Konkurs trwa od dnia 22 lipca 2019 godz. 12:00 do 5 sierpnia 2019 godz. 23:59.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia Konkursu.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. wypełnienie formularza zamieszczonego przez Organizatora w treści Posta Konkursowego na Fanpage’u Organizatora,
b. wysłanie wypełnionego formularza do organizatora poprzez Fanpage Organizatora.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/ oraz na stronie www.medfood.com.pl

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród autorów nadesłanych formularzy zgodnie z § 5. Ust. 1 Regulaminu, Organizator po zasięgnięciu opinii ekspertów Poradni MedFood wyłoni zwycięzcę, Uczestnika który zajmie 2 miejsce oraz 2 wyróżnionych Uczestników.

5. Zwycięzca Konkursu, Uczestnik, który zajmie 2 miejsce oraz 2 wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagród za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/PoradniaMedFood/ oraz na stronie www.medfood.com.pl

7. Warunkiem odebrania Nagrody przez każdego ze zwycięskich Uczestników wskazanych w § 6. Ust. 4 powyżej jest przesłanie poprzez Facebook w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u i na stronie www.medfood.com.pl – wiadomości prywatnej do Organizatora z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.

9. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w § 6 ust. 7 powyżej.

10. Nagrody zostaną dostarczone Uczestnikom na koszt Organizatora.

11. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 22 lipca 2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 ca 2019 i obowiązuje do 5 sierpnia 2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.medfood.com.pl.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.medfood.com.pl

17 Kwi 2019

Webinarium motywacyjne – już wkrótce!

Masz problemy z utrzymaniem diety, planu treningowego lub odkładasz istotne sprawy na później? 🤭 A może pragniesz realizować cele związane z karierą zawodową lub rozwijaniem nowych umiejętności, ale brakuje Ci dyscypliny?

Webinarium motywacyjne to okazja do tego, aby nauczyć się dbać o swoje potrzeby energetyczne, zdemaskować podstępne wymówki i… obdarzyć się wyrozumiałością w chwilach słabości.
Poruszymy temat skutecznego planowania i organizacji swojego czasu oraz znajdziemy najlepsze sposoby na to, aby przestać odkładać na później ⏰
Jeżeli czujesz, że „stoisz w miejscu” i brakuje Ci motywacji, aby wytrwać w swoich postanowieniach i osiągać sukcesy w obszarze zdrowia, życia zawodowego i osobistego – weź udział w webinarium motywacyjnym MedFood 🍏
Już niebawem więcej informacji 🙂

27 Mar 2019

Wiosna to czas przyspieszenia i rozwoju 📈📊Nie inaczej jest z nami 🙂

Wiosna to czas przyspieszenia i rozwoju 📈📊Nie inaczej jest z nami 🙂
📌 Jest nam niezmiernie miło poinformować Was o zbliżającej się kampanii crowdinvestingu‼️
Będzie to wyjątkowa okazja dla wszystkich zainteresowanych dołączeniem do dynamicznego rozwoju grupy naszych produktów i usług.
Już teraz zobacz więcej na ▶️ http://bit.ly/WkrótceMedFoodGroupSA

Więcej szczegółów już wkrótce.
————————–
Kilka słów o naszej spółce:
MedFood Group S.A. jest innowacyjną spółką działającą na rynku health & wellness, która buduje nową jakość w sektorze usług i produktów związanych z promowaniem zdrowego trybu życia. Co ważne, spółka przygotowuje się do swojego debiutu giełdowego pod koniec 2019.

#RozwójMedFood #Innowacja #Lifestyle #Health #Wellness

08 Mar 2019

Dni otwarte w MedFood w Bydgoszczy 23.03.2019 r. :) !

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dni otwarte do naszego gabinetu w Bydgoszczy !

Dni otwarte odbędą się 23.03.2019 od godziny 11.00.

Przygotowaliśmy dla was kilka niespodzianek w tym darmowe konsultacje z Adrianna Tucholska i wykład Natalii Gniadek o Hashimoto ale to nie wszystkie atrakcję 😉

Zapisać się można przez nasz nr tel: 514-084-888 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.

Zapraszamy serdecznie
Zespół MedFood

07 Mar 2019

Specjalna promocja z okazji Dnia Kobiet!

Zapraszamy wszystkie Kobiety ! 😊

Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy dla was specjalną promocję.

30% zniżki na konsultację i szkolenia z MedFood
Kod na szkolenia: DZIENKOBIET 😃

Zapisy na konsultację są pod nr tel 514-084-888.

Na szkolenia można się zapisać przez stronę: https://medfood.com.pl/sklep/

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet
Życzy zespół MedFood 🌷🌷

06 Mar 2019

Od czego zacząć przygotowania do diety? Od porządków w kuchni!

Od czego zacząć przygotowania do diety? Od porządków w kuchni!
Jakich produktów pozbyć się, zanim przejdziesz na dietę? Przeczytaj naszą listę i zastosuj. To ogromny krok na sam początek! Mając w kuchni same dobre produkty, nie będziesz mieć możliwości korzystania z tych, które nie powinny znaleźć się w Twojej diecie, bo po prostu ich nie będzie!
Oto produkty, które z czystym sumieniem możesz wyrzucić ze swojej kuchni, oddać a następnie przestać kupować!
1️⃣ Kabanosy, parówki, salami i inne wędliny o nieznanym składzie – zawierają mnóstwo fosforanów, przetworzonego tłuszczu, konserwantów i soli! Oszukują nasze kubki smakowe powodując, że chce Ci się jeść ich więcej, a dzięki nim, kanapka w magiczny sposób staje się smaczniejsza. W niektórych sklepowych wędlinach jest nawet 40% wody. Czy taka wędlina jest bardziej mięsem, wodą, mąką, czy…. Hm… no właśnie czym?
2️⃣ Pasztety, mielonki i wyroby mięsopodobne z puszek i folijek – czyli odrobina mięsa z dodatkiem tłuszczu, soli, konserwantów, mąki, bułki tartej, skór, resztek z mięsa i wzmacniaczy smaku.
3️⃣ Konserwy – zarówno te mięsne jak i rybne. To żywność martwa. Może przeżyć w puszcze nawet 2 lata, co świadczy o tym, że nie ma już żadnych wartości zdrowotnych. Wszystko co żywe, ma swoją przydatność ok. 3 dni, a im więcej wody zawiera dany produkt tym krótsza jego przydatność do spożycia.
4️⃣ Warzywa puszkowane – zazwyczaj zawierają białą sól oraz cukier. Mogą też zawierać ocet.
5️⃣ Słodkie jogurty – czyli cukier z cukrem i z dodatkiem barwników. Smaczna i szybka przekąska, ale bardziej na poprawę humoru niż na odżywienie organizmu 😊
6️⃣ Muesli, płatki śniadaniowe – jeśli domowe, będą ok. Natomiast te marketowe i najtańsze zazwyczaj zawierają tłuszcze trans oraz syrop glukozowo fruktozowy. Smaczne, ale na pewno nie służą zdrowiu i sylwetce.
7️⃣ Słodycze – nie trzeba tłumaczyć 😊 Chyba, że mamy na myśli prawdziwe kakao, świeże owoce, gorzką czekoladę, czy domowe łakocie.
8️⃣ Białe pieczywo! Często wygrywa w wielu porannych dylematach. Kiedy jesteśmy niewyspani, czy zmęczeni łatwiej sięgniemy po pieczywo białe, niż ciemne. Jeśli w chlebaku będą białe bułeczki, które do tej pory jadłeś, zapewne nawykowo sięgniesz po nie przy pierwszej okazji podczas robienia kanapek.
9️⃣ Olej słonecznikowy i rzepakowy – jest mnóstwo innych tłuszczów, które będą zdrowsze od nich. W żadnym wypadku nie należy na nich smażyć, piec, ani gotować. Przechowywane zbyt długo także tracą swoje właściwości i stają się po prostu toksyczne.
🔟 Gotowe zupy i sosy, sosy sałatkowe – kolejna martwa żywość. W skrócie: mąka, dodatki, aromaty, zagęszczacze, barwniki, glutaminian i odrobina suszonych warzyw czy owoców.
1️⃣1️⃣ Przyprawa w płynie i kostki rosołowe – niezbędnik każdego niezdrowego domu 😊 To najtańsze i najszybsze sposoby na wzbogacenie smaku każdej potrawy. Jednak… to naprawdę niezła koncentracja chemii, zlepiona w ładną kostkę dzięki utwardzanym tłuszczom.
1️⃣2️⃣ Biały cukier, fruktoza, słodziki, kolorowe napoje – są to produkty, które dostarczają substancji całkowicie zbędnych dla naszego organizmu. Glukoza jest jednym z niewielu składników, który nasz organizm potrafi sobie sam wytworzyć z innych składników dostarczanych z dietą. Niezbędne są kwasy tłuszczowe, niektóre aminokwasy, witaminy… ale absolutnie nie glukoza. Pamiętaj że fruktoza wcale nie jest lepsza od glukozy, no chyba że mowa o zjedzeniu jabłka zamiast batonika 😉

06 Mar 2019

JAK JEŚĆ MNIEJ I NIE PODJADAĆ?

JAK JEŚĆ MNIEJ I NIE PODJADAĆ?
To niesamowite, ale niestety większość działań, które codziennie podejmujemy, jest wynikiem zautomatyzowanych czynności, często nieświadomych, czyli tych które nazywamy nawykami. To dotyczy także wyborów żywieniowych, a więc brak świadomości w tym temacie może wiązać się z przyjmowaniem kalorii tak jak do tej pory i wiążącym się z tym brakiem efektów. Jeśli Twoim problemem jest ograniczenie jedzenia i nadmierne przejadanie się, może się okazać że nawet przy jedzeniu wyłącznie zdrowych produktów, doprowadzisz do nadwyżki kalorycznej, przez co uniemożliwisz sobie odchudzanie!
Mam dla Ciebie dobrą wiadomość! Nawyki rządzą nami, tylko wtedy kiedy jesteśmy ich nieświadomi, a więc wykorzystaj tę informację, żeby to zmienić i być „panem i władcą” wykonywanych przez siebie czynności. Na początku trzeba będzie trochę wysiłku – badania wykazały, że nasz mózg wymaga nawet od 21 do 90 dni kształtowania nowego nawyku. Może być to nudne i pracochłonne, ale efekty są zaskakujące! Pomyśl sobie ile czasu zajęło Ci doprowadzenie do nawyku „objadania się” czy ogólnie przyjmowania zbyt dużych porcji i zacznij już dzisiaj. Wykorzystaj wskazówki, które mamy dla Ciebie:
jedz uważnie!
Wiem, wiem… tyle razy już o tym pisałam, że robi się to nudne. Ale… czy zastosowałeś się do moich wskazówek? Ile razy w ciągu dnia jedząc nie robisz nic innego i tylko i wyłącznie jesz? Zjadasz kolację przez TV – nawet nie wiedząc kiedy zniknęła z talerza! Przeglądasz media społecznościowe, a nawet może czytasz tego posta przy posiłku?! To nie jest uważne jedzenie i trzeba od tego zacząć.
“Bezmyślne jedzenie to współczesna choroba” – mówi Rachel Bartholomew, konsultantka ds. Żywienia i współautorka Mindful Eating, czyli właśnie teorii uważnego jedzenia.
Jedząc w ten sposób, czyli nawykowo, przy okazji, pochłaniając jedzenie bezmyślnie zjesz więcej, ponieważ lekceważysz sygnały sytości, które przesyła Ci organizm. Żeby to zmienić, trzeba się nad tym skupić i pilnować. Pamiętaj, że kształtowanie nawyku trwa!

Zrób stop, zanim sięgniesz po przekąskę bez głodu
Tak wiem, to kolejna rzecz, którą robisz nawet bez momentu zastanowienia. Super byłoby mieć takiego anioła stróża, który w tym momencie stanie obok Ciebie i powie Ci „czekaj! Po co to robisz?!”. W innym wypadku niestety musimy doświadczyć samokontroli i samoświadomości, aby zrobić STOP w momencie, gdy jesteśmy w trakcie…. REALIZACJI NAWYKU! Owe „stop” ma za zadanie przerwać nawyk i spowodować zmianę dotychczasowego szlaku. Po tym, jak już zrobisz stop i odpowiesz sobie na pytanie „dlaczego chcesz to zrobić” możesz zjeść ten przysmak, jednak jestem pewna, że zjesz go ze świadomością i że za którymś razem dasz radę odmówić sobie 😊
Dlaczego? Ponieważ w tym momencie, gdy jesz tę czekoladę czy inny przysmak ta decyzja staje się już tak naprawdę świadomym wyborem, a nie automatyczną reakcją. Działając w tej sposób możesz przełamać łańcuch automatycznego zachowania, który jest właśnie silnym nawykiem.
Przecież nawyki są po to, aby je zmieniać 😊

06 Mar 2019

Pozbądź się chęci na słodycze po posiłku!

Pozbądź się chęci na słodycze po posiłku!
Mamy dla Ciebie kilka sprawdzonych rad, aby pozbyć się chęci na słodycze po posiłku. Sprawdź, które z nich mogą okazać się Twoim głównym błędem i zastosuj je od dziś:
1. Więcej tłuszczu w diecie
Więcej tłuszczu nie sprawi, że przytyjesz. To wahania cukru i wybieranie mało odżywczego przetworzonego jedzenia powoduje, że w organizmie pojawia się stan zapalny, a wtedy to już jesteś o krok od insulinooporności. Diety wysokotłuszczowe są mocno sycące, dlatego że tłuszcz jako wyjątkowy składnik pożywienia nie wpływa na poziom insuliny, a wręcz dla o stabilizację poziomu cukru we krwi. Zamiast dokrajać do owsianki kolejną garść suszonych owoców dodaj do niej orzechów lub oleju kokosowego.
2. Więcej pełnowartościowego białka
To drugi składnik, który wyróżnia się wysokim indeksem sytości. To oznacza, że po zjedzeniu 150 g porcji łososia z warzywami odczujesz większą sytość niż po zjedzeniu 150 g makaronu z warzywami. Sprawdź na sobie i nie oczekuj efektu od razu. Podejmij wyzwanie wygodniowe.
3. Prowadź dziennik
Banalne i proste. Prośba o prowadzenie dzienniczka żywieniowego często wśród pacjentów wiąże się z niechęcią, jednak już przy konsultacji kolejnej, kiedy wspólnie go omawiamy, okazuje się, że jest to niezwykle odkrywcze narzędzie diagnostyczne. Zapisując po jakich posiłkach odczuwasz np. sytość/brak sytości/zjadła bym coś jeszcze – możemy wywnioskować, które posiłki karmią Cię, a które wywołują chęć podjadania. Obserwuj po jakich posiłkach pojawia się chęć na słodkie i zapisuj w dzienniczku, gdy po nie sięgasz.
4. Wprowadź białkowo-tłuszczowe śniadania lub jeden białkowo-tłuszczowy posiłek w ciągu dnia
To pomoże Ci wyregulować gospodarkę cukrową. Szczególnie, gdy rano żyjesz w pędzie, masz podwyższony poziom kortyzolu, jesteś najbardziej narażony na wahania poziomu cukru i odkładnie go w postaci tkanki tłuszczowej. Nie ulegaj pokusie zjedzenia słodkiego śniadania. Świat się nie zawali, gdy zjesz płatki z bananem na drugie śniadanie, a dzień zaczniesz omletem z warzywami.
5. Wprowadź więcej tłuszczu do diety
Zrób dzień sprawdzenia i zaobserwuj, jakich źródeł tłuszczów używasz do swoich posiłków. Dodatek tłuszczu do dań, w szczególności tłuszczu kokosowego, pomaga zmniejszyć apetyt. Jeśli od lat ograniczasz tłuszcze, a Twoje posiłki składają się z chudego mięsa, porcji węglowodanów i suchego warzywa, to masz gotową odpowiedź. Każdy prawidłowo skomponowany posiłek musi zawierać tłuszcz, o ile chcesz by był sycący!
6. Zrezygnuj ze słodzików
Pomimo, że nie mają cukru, organizm traktuje je jako cukier, z uwagi na ich słodki smak. Po spożyciu posiłków ze słodzikami Twój organizm wyczuwa słodki smak i jeszcze zanim cukier we krwi się podniesie trzustka przygotowuje się na dużą dawkę cukru i stąd zostaje wydzielona insulina. Im więcej insuliny we krwi, tym mocniejszy spadek cukru po posiłku. Energetyki light na diecie, to zły pomysł.
7. Unikaj węglowodanów w każdym posiłku
Jeśli nie wyobrażasz sobie śniadania zjedz jakikolwiek inny posiłek, który nie zawiera węglowodanów. Możesz wybrać np. pieczonego łososia z surówką, pulpety w sosie pomidorowym z ogórkiem, leczo, omlet z warzywami, muffiny jajeczne, sałatkę z polędwicą itd. Nie każdy posiłek musi być bogaty w węglowodany. Sprawdź, jaki będzie efekt po tygodniu. A jeśli nie masz pomysłu, jak skomponować takie posiłki zapraszam do naszego oddziału w Lublinie, bo regulacja poziomu cukru we krwi to moja specjalność <3 8. Sprawdź etykiety! Nigdy nie wiesz, gdzie obecnie ukrywa się cukier. Jest nawet w żywności, którą postrzegamy jako zdrową fit żywność może pojawić się cukier pod różnymi postaciami – syrop glukozowo-fruktozowy, fruktoza, glukoza, sacharoza, aspartam, acesulfam i inne. Dodatki cukru są też w przetworach, konserwach, wędlinach, parówkach i kiełbasach. 9. Myj zęby po posiłku Tak! Miętowy smak pomaga zmniejszyć apetyt na słodycze. 10 Wprowadź zmiany stopniowo Zastąp ciasto, garścią orzechów lub owocem. W kolejnym tygodniu zamień słodki owoc na ten z mniejszą zawartością cukru. W następnym jedz tylko pół sztuki, lub całkiem przestań, jeśli czujesz że nie jest potrzebny. Każdy owoc, czy naturalny produkt „żyjący” i „rosnący” jest dużo lepszy niż sztuczny słodycz 😊

06 Mar 2019

Chęć na słodycze po posiłku? 🍩🍰

Chęć na słodycze po posiłku? 🍩🍰

Znasz to? To uczucie, kiedy po całym dniu pracy i życia w bieganinie w końcu masz czas siąść i zjeść pełny sycący posiłek. To pragnienie by w końcu się najeść „jak człowiek” i uzupełnić niedobory energetyczne. Ten posiłek może być nawet obfity i bardzo sycący, wręcz pełnowartościowy di tego stopnia, że nie możesz już zjeść ani jednego małego kęsa więcej! No po prostu nic już się nie zmieści. Mija pół godziny i co się dzieje? Twój organizm woła… ZGŁODNIAŁEM! Daj mi czekoladę! Daj mi małe ciastko! 🍪Teraz go chcę i już je zmieszczę 😊

Czy to na pewno możliwe, czy jednak dajesz się zwieść?
Jakby to powiedzieć.. Twój organizm trochę Cię oszukuje, a tak naprawdę wysyła sygnały, których na tym etapie nie potrafisz rozszyfrować. Aby wiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z chęcią sięgnięcia po słodycze po posiłku, trzeba się dowiedzieć skąd to pragnienie się bierze. Przecież pół godziny po spożytym posiłku dokładnie tyle samo jedzenia jest w żołądku co w momencie, gdy dopiero zakończyłeś konsumpcję. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak to możliwe, że mija pół godziny i w magiczny sposób nagle robi się miejsce w żołądku na „coś jeszcze”?
Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że uczucie pełności nie powstaje jedynie od ilości zjedzonego pokarmu, ale także od składu posiłku, czy wpływu na poziom cukru we krwi. Owszem, mechaniczne oddziaływanie jedzenia na ściany żołądka to również sygnał sytości, ale tylko jeden spośród wielu, a jednym z ważniejszych układów regulujących sytość-apetyt jest układ hormonalny, w tym także układ regulujący poziom glukozy we krwi.

Skąd to się bierze?
Oto kilka informacji na temat chęci spożycia cukru po posiłku.
Dlaczego pragnę słodyczy?

➡️Brak radości z życia, momentów które rozbawiają do łez, ciągłe obowiązki, a w zasadzie ich nadmiar i pojawiające się przemęczenie. Do tego nieprzespane noce i niski poziom serotoniny murowany! Niski poziom serotoniny powoduje, że w ramach „pocieszenia” chce Ci się sięgnąć po cukier. Serotonina jest substancją chemiczną w mózgu, która odpowiada za dobry nastrój. Zjedzenie cukru daje chwilową przyjemność, ale pomaga też w transporcie tryptofanu, który bierze udział w produkcji serotoniny.
➡️Spożywasz węglowodany w każdym posiłku. Nie ważne, czy są to węglowodany w postaci prostej jak np. z soków, czekolady batona czy pełnoziarniste jak z pieczywa, płatków, czy gotowanej kaszy. O ile dieta nie będzie właściwie zbilansowana przepełnienie diety cukrami spowoduje błędne koło! Im więcej jesz węglowodanów, tym więcej cukru będzie Ci się chciało. Proces oduczania się spożycia węglowodanów może trwać nawet tydzień, za to efekty są świetne. Mam swoje sprawdzone sposoby na zmniejszenie chęci na słodycze i pozbycie się uzależnienia od pieczywa i makaronów. Pytajcie w gabinecie, a wprowadzimy to w życie w pierwszym planie dietetycznym 😊
➡️Spożywanie słodzików. Wiem, wiem, słodziki nie mają cukru, więc nie powinny powodować, że będzie chciało się słodkiego, a jednak tak jest! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pomimo faktu, iż słodziki nie zawierają cukru, a więc nie podnoszą go we krwi, to tak naprawdę mogą jeszcze bardziej przyczynić się do obniżenia jego poziomu i wystąpienia hipoglikemii! Wyobraź sobie, że jesz omleta posłodzonego sztucznym słodzikiem. Pod względem makroskładników zawiera w niemalże 100% tłuszcz oraz białka, a więc nie powinien powodować wyrzutu insuliny. Twój organizm może wydzielić jej niewielkie ilości. Jednak, kiedy posłodzisz to samo śniadanie syropem „zero” lub słodzikiem bez kalorii, Twój cukier we krwi nie podniesie się, a insulina się wydzieli! Co to oznacza? Jedząc takie śniadanie narażasz się na spadek cukru po posiłku, co powoduje, że wpadasz w mniejszą lub większą hipoglikemię, bo taki jest efekt działania insuliny. W odpowiedzi na dostarczony posiłek insulina wydziela się, chcąc obniżyć dostarczony cukier…. Ale przecież tego cukru w ogóle nie dostarczasz! Oszukujesz swój organizm, który będzie domagał się jeszcze większych ilości cukru lub węglowodanów złożonych, aby przywrócić glikemię do normy
➡️Jeśli twoja dieta ma niską zawartość tłuszczu, możesz nadmiernie obciążać organizm i stale utrzymywać we krwi podwyższone poziomy cukru, nasilając przy tym wszystkim zjawisko insulinooporności. Kiedy komórki przestają reagować na glukozę, cały czas głodują, powodując że chce Ci się słodyczy jeszcze bardziej, z tego względu, że organizm woła energii, a tak naprawdę nie potrafi z niej skorzystać! Im więcej cukrów prostych w diecie, im bardziej przetworzona, niezdrowa, zawierająca „dziwne” i nieznane organizmowi składniki i związki, tym większe szanse na rozwój insulinooporności.

Jakie zmiany wprowadzić w diecie, aby odechciało Ci się słodkiego po posiłku? O tym w kolejnym poście 😊

06 Mar 2019

Jaki jesteś jak jesz?

Pomysł na ten wpis przyszedł mi do głowy w niedzielę rano przy śniadaniu. Był ranek, cichy i spokojny jak zawsze, bo cały dom spał z wyjątkiem mnie i kota🐱🐱. Oboje jedliśmy śniadanie. Tego dnia był dzień szczególny, bo miałam mieć gości, więc do póki nie poobserwowałam siebie z boku, nie byłam świadoma, że jestem w stresie, a co gorsza – jem w stresie a do tego spieszę się!
Jedząc posiłek, zadaj sobie jedno pytanie…
„Co pomyślałaby o mnie moja przyjaciółka, gdyby mnie teraz obserwowała?”
To pytanie pomoże Ci popatrzeć na siebie z perspektywy drugiej osoby, z zewnątrz. Jedząc posiłek mamy zwyczaj uciekać myślami do spraw pilnych, lub takich które zaprzątają naszą głowę. To powoduje, że nie skupiamy się na posiłku, a jemy automatycznie i szybko, ponieważ myśli o sprawach, które są do zrobienia napędzają nas do szybkiego skończenia posiłku.

Co jeszcze dzieje się, kiedy jesz w stresie?
Nie oddychasz swobodnie. Zazwyczaj przy jedzeniu w stresie, odczuwamy napięcie, które lokalizuje się w brzuchu lub klatce piersiowej. Spięcie mięśni, które znajdują się w tych okolicach powoduje, że oddech jest spłycony. Jedząc posiłek obserwuj swój oddech. Popatrz na siebie z boku. Zobacz, czy jest miarodajny, głęboki, czy Twoja pozycja jest na tyle wyprostowana, że umożliwia Ci swobodne oddychanie? Spłycone oddechy sprawiają, że przepona wykonuje mniejszą pracę, a to wiąże się z uczuciem głodu i sytości. Jeśli oddychasz głęboko w czasie jedzenia, szybciej poczujesz sytość, stąd jedzenie w pośpiechu sprzyja przejadaniu się.

Jak zrelaksować się przy posiłku?
1️⃣ Zmień miejsce posiłku! Jeśli stale jesz w tym samym miejscu jak np. zabałaganiona po przygotowywaniu śniadania kuchnia, po prostu wynieś talerz do salonu i zjedz w miejscu, gdzie jest przyjemniejsze otoczenie. Niestety to, w jakim miejscu spożywasz posiłek, będzie miało wpływ na to, w jaki sposób jesz. Otoczenie też wpływa na stan ducha. Jeśli jest lato, jedz na balkonie, na tarasie, na dworze. W zimie, jedz przy otwartym oknie lub usiądź przy drzwiach balkonowych, oddychaj o obserwuj przyrodę, czy cokolwiek co się tam rusza.
2️⃣ Wyprostuj się i oddychaj! Jeśli masz tendencje do spłycania oddechu przy posiłkach, znajdź sposób, który będzie Ci o tym przypominał. Taka zmiana wymaga skupienia w pierwszym tygodniu, natomiast później będzie się to działo z automatu. Pamiętaj, zmiana nawyków wymaga czasu.
3️⃣ Skup się na posiłku. Odłóż wszystko, co masz w rękach, z wyjątkiem sztućców. Przecież tylko one potrzebne Ci są do posiłku, prawda? Nie oglądaj TV, nie rozpraszaj się gazetą, czy pisaniem z kimś na telefonie, nie maluj się w tym momencie i nie wiąż butów. Jeśli nie skupiasz się na posiłku, Twoje myśli odbiegają w inne sfery, a to powoduje, że tracisz uważność w tym, co robisz. Wystarczy, że w Twojej głowie pojawią się myśli przywołujące stresującą sytuację, a uczucie stresu dotknie także Twojego ciała.
4️⃣ Jedz lewą ręką. Dzięki temu więcej czasu poświęcisz na analizowanie, skupianie się na posiłku, a co tego… będziesz mieć więcej czasu na sam proces przeżuwania.

To ciekawe wyzwanie, jednak zapewne nie sprawdzi się rano przy szybkim śniadaniu. Jedząc lewą ręką, zmuszasz do aktywności swój mózg, a przez to ćwiczysz nie tylko nowe połączenia nerwowe, ale także sprawiasz, że zwykła dotychczas czynność nabiera trudności. A gdy coś jest trudne, wymaga zaangażowania.

06 Mar 2019

Dlaczego cały czas czuję głód?🤔

Dlaczego cały czas czuję głód?🤔

Niektóre osoby odczuwają głód i chęć zjedzenia czegokolwiek niemalże nieustannie. Nawet po obfitym posiłku, kiedy żołądek jest już pełny, nie odczuwają sytości. Jak to się dzieje i jak sobie z tym radzić?
Uczucie głodu jest zależne między innymi od poziomu leptyny oraz wrażliwości na nią. Leptyna jest hormonem wydzielanym w tkance tłuszczowej i jest naturalnym mechanizmem broniącym nas od nadmiernego przybierania na masie ciała. Działa to w ten sposób, że jeśli masz dużo tkanki tłuszczowej, to produkujesz także dużo leptyny, co daje organizmowi informację o tym, że Twoje zapasy są dostatecznie duże i że nie potrzebujesz energii z jedzenia. Jednak w dzisiejszych czasach, gdzie spotykamy się z nagminnym przeładowaniem węglowodanami i prozapalną dietą mechanizm hamowania apetytu przez leptynę niestety zawodzi. Powstaje tzw. leptynooporność, czyli brak wrażliwości komórek ciała na sygnały „sytości”. Zatem im bardziej niezdrowa dieta, tym więcej tkanki tłuszczowej. Więcej tkanki tłuszczowej to więcej leptyny, jednak co z tego… kiedy nie może ona spełniać swojej funkcji. Tak powstaje niekończący się głód.
Pierwszym krokiem do poprawy wrażliwości na leptynę oraz zahamowania niekończącego się apetytu jest zmiana diety i stylu życia. Oto, co możesz zrobić, aby poprawić działanie leptyny i zmniejszyć głód:

➡️Unikaj produktów prozapalnych takich jak wysmażone mocno mięso, duże ilości nabiału, gotowe dania, fast foody, jedzenie w niepewnych niesprawdzonych miejsach.
➡️Nigdy nie smaż na olejach roślinnych takich jak olej słonecznikowy, lniany, czy rzepakowy. Utleniają się, powodując stan zapalny.
➡️Jedz ryby z dobrego źródła lub suplementuj dobrej jakości tran.
➡️Wyrzuć wszystkie słodycze, soki, napoje gazowane, słodzone jogurty, desery fitness i słodziki. Niestety te produkty oszukują receptory odpowiedzialne za sytość.
➡️Wyrzuć pieczywo pszenne! Mocno rozregulowuje gospodarkę cukrową, przyczyniając się tym samym do tycia. Im więcej pieczywa i wyrobów piekarniczych w diecie, tym łatwiej skusić się na słodycze.
➡️Nie jedz produktów węglowodanowych w każdym posiłku. Komponuj posiłki z mięsa, ryb, nabiału, warzyw, a produkty bogate w skrobię ogranicz do 2-3 posiłków dziennie. Produkty węglowodanowe zwiększają produkcję insuliny, a to zwiększa jeszcze bardziej wydzielanie leptyny, nasilając leptynooporność.
➡️Spożywaj zdrowe tłuszcze i nie bój się tłustych potraw! Jeśli korzystasz z dobrych, zdrowych źródeł takich jak olej kokosowy , masło , ghee, surowa oliwa z oliwek, awokado ,tłuste mięsa czy ryby, wpływasz na poprawę wrażliwości leptynowej.
➡️Pamiętaj o ćwiczeniach! W szczególności ćwiczenia z obciążeniami pomagają obniżyć poziom leptyny i ponownie uwrażliwić na niego komórki.

Zapisz się do newslettera